Tích hợp Lumin

Kết nối ứng dụng yêu thích của bạn với Lumin và đồng bộ chú thích trở lại tài khoản Google Drive và Dropbox của bạn ngay lập tức.